Thursday, 11 November 2010

http://desktop.google.com/

http://desktop.google.com/
là nơi dân chơi lầy chương trình tìm kiếm hồ sơ trong Hard Drive của mình. Chương trình này giúp dân chơi dễ dàng tìm ra hồ sơ đang chứa một hay nhiều chữ và đã được save ở bất cứ nơi đâu trong Hard drive. Hồ sơ này có thể là bản văn, email, hình ảnh, bản nhạc hay trang web, vân vân.

No comments: