Monday, 8 November 2010

sourceforge.net

http://sourceforge.net/projects/ssdownloader/


là nơi dân chơi có thể ghé vào để lấy chương trình Security Software Downloader, viết tắt là SSDownloader. Chương trình SSDownloader được viết dưới dạng portable và cho dùng chùa. SSDownloader chỉ chỗ cho dân chơi lấy về nhiều chương trình tìm và diệt virus. Nơi đây, dân chơi tìn thấy từ chương trình thương mại cho đến chương trình chùa hay chương trình thử nghiệm.

No comments: