Thursday, 27 May 2010

Mỗi tuần một trang web

http://www.digitalready.gov.au/

là nơi dân chơi ghé vào để biết tin tức về hệ thống TV tại Úc đang chuyển qua digital. Theo chương trình, TV tại Úc sẽ chuyển qua digital trong khoảng từ năm 2010 cho đến 2013.

22.12.09

No comments: