Monday, 31 May 2010

Mỗi tuần một trang web

http://www.keyxl.com/

là nơi dân chơi ghé vào để lấy vế các nút tắt (shorcut) cho nhiều chương trình chạy với Windows, Macintosh, Linux, vân vân. Hồng Lĩnh cọp-bi từ đây các phím tắt đăng ở trên.

12.8.09

No comments: