Monday, 31 May 2010

Một vài phím tắt thông dụng khi dùng Microsoft Word

Ctrl+0 Add/Remove một hàng trống trước paragraph

Ctrl+1 Format phần đã chọn thành một hàng (single-space lines)

Ctrl+2 Format phần đã chọn thành hai hàng (double-space lines)

Ctrl+5 Format phần đã chọn thành 1 hàng rưỡi (1.5-space lines)

Ctrl+A Chọn toàn bộ bản văn

Ctrl+B Bold phần đã chọn

Ctrl+C Copy phần đã chọn

Ctrl+D Làm hiện lên khung Format Font

Ctrl+E Center phần đã chọn

Ctrl+I Italicize phần đã chọn

Ctrl+J Justify phần đã chọn

Ctrl+L Left align phần đã chọn

Ctrl+M Indent the selected paragraph from the left

Ctrl+Q Bỏ paragraph formatting phần đã chọn

Ctrl+R Right align phần đã chọn

Ctrl+Shift+A Format phần đã chọn thành chữ all caps

Ctrl+Shift+C Copy các format của phần đã chọn

Ctrl+Shift+D Double-underline phần đã chọn

Ctrl+Shift+V Paste những format đã được copy

Ctrl+Shift+W Chỉ Underline chữ trong phần đã chọn (không gạch dưới spaces)

Ctrl+Spacebar Bỏ hết những Format đã được dân chơi dùng cho phần đã chọn

Ctrl+U Underline phần đã chọn

Ctrl+V Paste phần đã được cut/copied

12.8.09

No comments: