Saturday, 24 April 2010

Mỗi tuần một trang Web

http://www.vnkeys.com/

là nơi dân chơi có thể ghé vào khi muốn đánh dấu chữ Việt trên máy computer khôngcó Vietnamese keyboard driver. Hơn nữa, trang web này còn giúp dân chơi chuyển lối đánh VIQR thành chữ Unicode có dấu chữ Việt. Thí dụ 'Vi39t' thành 'Việt'.

No comments: